گونه هایت

دو خوشه رسیده انگور

که دستم به آن نمی رسد

یا باغبان می رسد از راه

یا گنجشک های حریص

بلاتکلیفی دست های مانده در هواست

 

عبور کردن یا نکردن از آخرین پله نردبان

تردید

 

اشتباه بزرگی است

که ترا از من دور می کند