ابرها بروند

طوفان ها بخوابند

مه دامنش را بکشد از سر خاک

همه جا آرام شود

مشغله ات کم شود

به مرز های نا آرام فکر نکنی

نگاهم کنی

                       و لب هایم را ببوسی

اگر جهان بگذارد