بیداری اقلیت هزاره در افغانستان، نقشه قومی این کشور را تغییر داده است.

زجر کشیده های تاریخ افغانستان، این گروه قومی شیعه در حال سرمایه گذاری فکری و اقتصادی است. تنشها با قوم پشتون، سردمداران کشور در حال تشدید است.

 حجاب فیروزه ای راضیه حسینی صورت او را قاب کرده است. اتمام ساعت درسی است و این محصل جوان کوچه های سایه دار دانشگاه کابل را می پیماید. او آرام، خندان و پرحرف است و به آینده درخشانش می اندیشد. راضیه مظهر یک افغانستان در حال ظهور است که تغییر اجتماعی اغلب اوقات تصور رزمی شورشیان طالبان را پنهان می کند. این دختر جوان، هزاره است. یک اقلیت قومی شیعه که کاملا آگاه و بیدار شده است و با حضور گسترده، دختر و پسر در نهادهای آموزشی کشور جذب شده اند. یک پیاده روی ساده، در پردیس دانشگاه کابل کافیست این پدیده جذب شدن هزاره ها به دانشگاه کابل را فهمید که اکثر محصلینی را که می بینی هزاره اند.  در حالیکه این گروه قومی در حدود 15 درصد مردم کشور را تشکیل می دهند. حضور آنها قابل توجه است بخصوص دختران.


ادامه مطلب ...