انقلاب شده است در من

آتش به پامي كنم

اول صف مي ايستم

دستان مشت شده ام را مقابل چشمانت مي گيرم

از ته دلشوره هايم فرياد ميزنم

نمي خواهم جمهوري  دلتنگي را

استقلال جدايي را

 

دوباره برگرد!!!!