كسي به پشت در مي آيد!!!

به ندايي كه صدايش كردم

دستگيره را مي چرخاند

لب هاي در

در اين چهار گوشه محقر اتاقم بسته است

تمام سهم من  

              پنجره اي است كه باريكه هاي نور به سراغم مي آيند