دركلبه ات جايي نداري

كه بوي آدميزاد ندهد!!!

ببخشيد

خيلي خسته ام

و سرم به اندازه تمام نقاب ها گيج ميرود