تا به خودت بيايی

آنقدر دير شده است

كه ديگر برنمی گردم

تومی مانی

يك تكه آهن در قفسه سينه ات