حس بوی تو

و روی نديدنت

آن قدر وحشی کرده است مرا

که خراش خشمم را

کاش می ديدی

بر روی گونه آدمها