آواز سـرمـي دهـــــم

جهان به كام تو است

و روز مـــوعــود نزديك

نه دلشورهايي كه كامت تلخ شود

و نه چشم كــينه اي كــه باز دارت

 

بـخـند

و دور تپــه هـــابچرخ

و سلانه سلانه  از نوش خوشبختي لحظه اي پر شو

نيست فـــكر تاريكي

كه  بلرزاند اندامت را

نه راه نـــاهـــــــموار

 

برقص

دور آتش گـــرم نفس هــايت

دور آرزو هاي نزديك شده ات

و چشم هاي ناكامي كه دست گرمت را پاسخي بود !!

من خوشبختم

هـــمين دقـــيقــه كــوچـك

كه اسمت را صدا ميزنم

دنيــــا بـــا من مي چــرخد