آمدم تا نزديك كومه درت

تق....

          بوم ......

                           گرومپ......

و ناخن هايی كه بر چوب كشيدم

و عابر هايی كه هی نگاه كردند

نفست از لای درزها می آمد

گوش ايستاده بودی

به نفرين های من