كجا فرار كنم؟

كه اول و آخر جاده تويی

روبه رو

            تو

پشت سر

             تو

چشم هايت درون پوستم لانه می كند

گوش هايم را می گيرم

تا درد تسخير ترا نشنوم

كجا فرار كنم ؟

كه خاك زير پايم جاسوسی ام را می كند

درخت ها گوش تيز می كنند

 و تو در قالب آدم هايی كه دوستشان دارم

                                         می آيی

 و به سايه ام دست می دهی 

 و من چقدر تنهايم  

تا