چرا می لرزی؟!

پی هر صدايی که ميآيد

گوش تيز می کنی؟!

به صدای هر قدمی

کسی نمانده است

همه بازی کرده اند 

گرياندند ترا

خنداندند ترا

دل بستند

و رفتند

آرام باش عزيزکم

بعد از تو جوانه ای هست که خاکستر م کند

بعد از تو لبخند تصنعی هست

که درشکل دختر چادری دوست شود با من