«زخم»

به گورستان قلبم كه مي رسم

بر سر مزارت فاتحه مي خوانم

مي دانم زنده نخواهي شد

زخم التيام يافته