۱
در قفس باز
پنجره باز
آسمان باز
ما دو پرنده عاشقیم در قفس
چه انتخاب سختی باید کرد!!
یعنی عشق را گذاشت
و تنها پرواز کرد 
۲
نگاه می کنم
نگاه می کنی!
می خندم
می خندی!
گریه می کنم
گریه می کنی!
چه تفاهم کم رنگی است بین من و تو
اما من ترا نمی شناسم دلقک درون آینه