زمین را

زمان را

متوقف می کنم!

درختان بارور را می ریزانم

درون دانه می روم

ازخاطرش حذف می کنم رویش را

باروح گیاه یکی می شوم

نور سبزش را می گیرم

فقط برای تو می خواهم

رویش و نور سبز را