بگویم یا نه ؟

بگویم بانوی من ؟

       محبوب من ؟

همان گونه که سلیمان ترا ستایش کرد

مثل صراحت بیابان در عریانی اش

مثل فصل جفت گیری پرنده ها آواز دورودرازی بخوانم

تو تور سفید هزار درز بکشی دور لب هایت

اما معشوق من

بانو نیست

محبوب نیست

گاو چران عبوسی است

که فکر و ذکرش اهلی کردن گاو های وحشی است

جهنم گوشخراشی دارد

از اهلی کردن این ((من)) سرکشش

وقتی قطبی می شود

سر از آلاسکا در می آورد

و مرا با گرم ترین دست های دنیا تنها می گذارد

محبوب من

زن نیست

مرد نیست

سرکش ترین موجودی است

که د رمن رشد می کند

و مثل بچه نق نقو

مرا پی بهانه های بی وقتش می کشاند