دریا دوستش داشت

وقتی به دیدارش آمد

چنان به آغوشش کشید

                       بوسیدش

که هرگز به ساحل برنگشت

دریا اوغ می زد

و زباله ها را پس می داد

دیروز جنازه مردی را به ساحل تحویل داد