واژه های شهید شده من
گریه نکنید
شما هم روزی مجسمه های تاریخی می شوید
سرازموزه های پاریس در می آورید
سراز کوه های هندوکش
بدون انکه تکه هایتان دلتنگی کنندبرای یکدیگر
دست هایت را جانی باید
ناله ای ازگلوی سنگی ات باید
گریه نکنید
کسی نیست برایتان نماز بخواند
فاتحه ای بخواند
و مرگتان خاموش ترازقهرمان فراموش شده ای است
حتی اگر به گلویت بریزی
گندم های برزیل را
واز مثلث برمودا هم بگذری
چنگیزهای معاصرخون و تفنگ را نمی ترسانید
با مویه هایتان