کسی صدای مردنم را نخواهید شنید!!

من از مردافغانی خانه به دوش هم

                               آواره ترم!