پرنده ها در باران آواز نمی خوانند

و انسان ها در باران گلوله!!!