سلام دوستان عزیز!

بالاخره رسیدم پاریس!!!!!! باور نکردنی است!!!! با اینکه نود هزار تومان جریمه شدم و پنج ساعت هواپیما تاخیرداشت. وقتی به فرودگاه رسیدم و پاسپورتم، جگری رنگ با آرم جمهوری اسلامی نبود بیشتر به من شک کردند چون لهجه ام افغانی نبود. برای یک افغانی هم در فرودگاه کار اداری هست تا خروجی را بگیری. انگار افغانی را با قاچاق می شناسند و از قانونی خروج شدن افغانی ها شک دارند. هواپیما پنج ساعت به خاطر نقص فنی تاخیر داشت. وقتی آمدم کارت پرواز بگیرم یک ساعت  منتظر شدم تا فرد مخصوص افغانشناس بیاید که کارت پرواز به من بدهند، بعد یک نفر آمد حتی عقد نامه مرا دید (در حالی که اجازه این کار رانداشت). حتی یکبار چشمم خورد یواشکی از ویزایم عکس گرفت خیلی ناراحت شدم ترسیدم برایم مشکل بتراشند و اذیتم کنند. بعدا؛ از پلیس مهاجرت پرسیدم مامور ایران ایر چرا از ویزایم عکس گرفت؟ گفت: از همه ویزاها عکس می گیرند به خاطر این که بعدا معلوم بشه جعلی هست یا نه. « خنده ». بعد اون پلیس به من گفت این احتیاط ها را برای این می کنند چون خیلی سوء استفاده شده از آدم های مختلف، مخصوصا پاکستانی ها و عراقی ها و ... من از ساعت چهار صبح رفتم فرودگاه  تا ساعت نه صبح پرواز کنم، اما ساعت دو بعد از ظهر پرواز کردم و شش و نیم عصر رسیدم فرودگاه پاریس. خیلی خسته شده بودم از بس ایستاده بودم. هر قدم به سوار شدن هواپیما نزدیک می شدم مشکلاتم بیشتر می شد. مرحله آخر بلیطم را مامور مهر نزد نمی دانم چرا ؟ گفت باید یک نفر دیگه مهر بزنه! این قدر منتظر شدم تامهر زدن پاسپورت ایرانی ها تمام شود بعد دوباره پیش اون مامور رفتم اصلا حواسش نبود گفت: مگر برات مهر نزدم، گفتم: نه. نزدی یادت رفت بزنی !!!!! مامور بدون این که نگاه کنه به بلیطم فورا مهر زد. چمدان هایم خیلی سنگین بودند وقتی وزن کردند حدود پانزده کیلو اضافه وزن داشت حدودا می شد صدو نود هزار تومان .... من این پول را داشتم اما گفتم ندارم برایم کم کنید برایم زدند هفت کیلو و حدود نود هزار تومان پرداختم. هر جا رفتم و نتونستم دو چمدان سنگینم را حمل کنم همیشه یک آدم خوب پیدا می شد کمکم کنه !!!!

بالاخره سوار هواپیما شدم رفتم زود کنار پنجره! من عاشق نگاه کردن مناظر از پنجره هواپیما هستم وقتی شهرها وکوهها را کوچک می بینم خیلی برایم فرحبخش است. اما یک خانم با شوهرش اومد گفت صندلی ما کنار پنجره هست و من مجبور شدم جایم را عوض کنم. هواپیما که به زمین نشست دیگه از مسافران ایرانی خبری نبود همه بدل شده بودند به خارجی ها! داخل هواپیما زن ها روسری و مانتوهاشونو درآورده بودند موهاشون همه رنگ کرده اصلا باور نمی کردی این همان شخصی بود که با حجاب ایرانی سوار هواپیما شده است. شوهر اون خانم دلش به حال من سوخت چون هی سرک می کشیدم از پنجره زمینو نگاه می کردم گفت دوست داری جاتو با من عوض کنی؟ منم از خدا خواسته جایم را عوض کردم. وقتی چند دقه مانده به فرود هواپیما به فرودگاه اورلی پاریس، ایرانی ها خیلی خوشحال بودند و هی دست می زدند. وقتی هواپیما به زمین نشست همه کف زدند وجیغ وهورا می کشیدند. به فرودگاه اورلی رسیدم خیلی راحت پاسپورتم را مهر زدندو خیلی راحت راهم را پیدا کردم و به طرف سالن انتظار رفتم. نمی دانم عباس چقدر منتظر شده بود هواپیما خیلی تاخیر داشت اما همینکه از دربیرون شدم روبه رویم عباس بود و خیلی زود منو شناخت.باورم نمی شه این خاک فرانسه هست.