زنگ کلیسا

زنگ ساعت هفت

زنگ پلیس

زنگ در خانه

.

.

.

اًلو، منم!

« وی » مادام

مادام نگوبه من

سرپا مرگم من

سرپا تشنه آفتاب

سرپاچنگیزی بدون سرزمین

سربازی بدون تفنگ

 

 

الیزای من

گریه نکن

مرد ها این گونه اند

حرفهای عاشقانه شان عودمی کند در ناز بالشت ات

ونفرین هایشان درمریضی های ماهانه ات

تا لیوان های شراب حقارت را پر می کنی

تا مست دیگری اضافه شود

زودتر برگرد

شب عربده کش هاست

 

-----------------------------

    oui = وی : بله، در زبان فرانسه