مسیحی ام کردی

حتی اگر نداشته ام

ذره ای مهر مریم را

مرا کشان کشان به در کلیسا رسانده ای

آیا کافر به کیشت راه دارد؟

تو کلیسای عظیمی

چون میخی استوار

روبه آسمان

مرا به حیرت کشاندی

چون نجات نوح

چون ناقوس عظیمی که بوی محمدیان را می دهد

بگذارید آزاد باشم

هر چند مسلمان زاده ام

می خواهم به خاخام ها هم لبخند بزنم

و نان روز شکر گزاری را رحمت بدانم

می خواهم دست های شما رابگیرم

تا ابد مسلمان بمانم