از فریاد بلندم چه حاصل

جز گلو سوختن

و کری به کرهای دنیا اضافه شدن