آش نذری،  با بسم اللهم شروع شد

و با به هم زدن پیمانه ها

و مستی ختم شد