عــزيـزم، بــاغ زيبــايـم، « نــگارم »

هميشه بـــاش تـا آخــر تـو يـــارم

الــــهی تــــا ابـــد يــــادت بمــانم

ولی هر چند امشب با « حصارم »

/ 2 نظر / 12 بازدید
sapida

سلام فاطم ی عزيز،سروده ای قشنگی است...شادکام باشی

عبداللهي

شاعرفرهيخته ونويسنده ای خوش ذوق وطن، خانم سجادی .. اميد است کاجستان انديشه وسروده هايت، هم چون گذشته پربار وپرثمر باشد. برای تان آرزوی سعادت، سلامت وخوشبختی دارم.